توضیحات

کودک – والد – بالغ

کودک درون :

در واقع این حالت نمادی از بعد شخصیت کودک در درون هر فرد می‌باشد  که میتوان گفت بنوعی بازیگر بخش احساسی انسان است.

والد درون

« والد » شامل بسیاری از رویداد های بیرونی است که در ۵ تا ۷ سال اول زندگی د رمغز کودک ضبط می شوند. بیشتر این محفوظات محصول اطلاعات کودک از پدر و مادر یا جانشینان آن ها است.

مشاوره رایگان